Kommunal energiplan

Genom vår kommunala energiplan kan vi hjälpa kommuner att strukturera upp sitt energi- och klimatarbete och samtidigt uppfylla rådande lagkrav. Vidare kan vi minska otydligheten kring kommunens roll i klimat- och energifrågan och därtill optimera handlingsförmågan inom området. 

Vi använder oss av en anpassningsbar arbetsmetod som utgår ifrån era behov och förutsättningar. Det leder till att kommunen får en helhetslösning som dessutom uppfyller lagen om kommunal energiplanering.

På Sweco arbetar erfarna processledare som har hjälpt flertalet kommuner runt om i landet med framtagning av en kommunal energiplan. Varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Artikelnr: 9ET4HP9A Kategori:

Kommunal energiplan – strategisk handlingsplan för kommuner

En väl genomförd energiplan är en central kugge i kommunens energi- och klimatarbete. Utöver att energiplanen tydliggör vart kommunen står i dag, identifierar den också utvecklingsområden i det strategiska arbetet. Därtill ger den även en tydlig struktur för framtida energi- och klimatarbete, med hållbarhet som fokus. 

Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Men en energiplan har potential att vara så mycket mer. Den kan bland annat erbjuda ett tydligt nästa steg för kommunens strategiska energi- och klimatarbete för att identifiera och uppnå målsättningar. Vår kommunala energiplan kan hjälpa kommuner som vill uppfylla lagkrav och strukturera upp sitt energi- och klimatarbete. Vilket kan förverkligas genom att minska otydlighet kring kommunens roll i energi- och klimatfrågan och skapa en förbättrad handlingsförmåga inom området. 

Genom ett strukturerat arbetssätt kan vi på Sweco stödja framtagandet av en kommunal energiplan tillsammans med kommunen. Ett samarbete som vi för övrigt har genomfört med ett flertal kommuner runt om i Sverige.

Arbetet består i huvudsak av tre separata steg:

  1. Kartlägga nuläget, där ni får en bild av kommunens energiflöden och hur utsläppen av växthusgaser har sett ut historiskt.
  2. Visualisera målbilden, där vi tillsammans utgår från kommunens lokala förutsättningar samt internationella, nationella och regionala mål.
  3. Strukturera upp vägen till måluppfyllelse genom en konkret handlingsplan.

På Sweco arbetar erfarna processledare som hjälper kommuner att strukturera upp arbetet. Den arbetsmetod som vi tillämpar är anpassningsbar efter era förutsättningar och behov och resulterar i att kommunen får en helhetslösning som uppfyller lagen om kommunal energiplanering. Vänligen notera att du som kund själv ansvarar för den strategiska miljöbedömning som ska genomföras, samt politiskt antagande av energiplanen.

Referenser finns tillgängliga. En kommunal energiplan är skalbar och kräver vidare diskussion med kunden. Varmt välkommen att ta kontakt med oss så hjälper vi dig vidare.

 

Kommunal energiplan – prisexempel

Uppdrag

Ex. 1  Framtagande av ett utkast till kommunal energiplan.

Ex. 2  Framtagande av kommunal energiplan förankrad i organisationen.

Ex. 3  Framtagande av detaljerad kommunal energiplan förankrad inom och utanför kommunorganisationen, inklusive kvartalsvis uppföljning.

Kund

Kommun

Leveransinnehåll

Ex. 1  Arbetet initieras med en kortfattad kartläggning av nuläget ur energi- och klimatperspektiv. Målsättningen för internationell, nationell, regional och kommunal nivå sammanställs för en lätt överblick. Utifrån målsättningar och nulägesanalysen fastställs kommunens huvudsakliga utmaningar och arbetsområden. Slutprodukten blir ett utkast på en energiplan som ger ett förslag på riktning för kommunens strategiska energi- och klimatarbete.

Ex. 2  Arbetet initieras med en kartläggning av nuläget inom kommunen samt en omvärldsanalys ur energi- och klimatperspektiv. Målsättningen för internationell, nationell, regional och kommunal nivå sammanställs för en lätt överblick. Utifrån nuläges- och omvärldsanalys samt etablerade målsättningar fastställs kommunens huvudsakliga utmaningar och arbetsområden. Dessa processas i gemensam dialog med viktiga aktörer inom/utanför kommunen i ett par workshopar, där en generell handlingsplan med åtgärder tas fram. Materialet bearbetas till ett färdigt utkast på energiplan, där Sweco hjälper till att hantera eventuella kommentarer som uppkommer vid den interna remissprocessen inom kommunens organisation. Slutprodukten blir en energiplan som uppfyller lagkrav, ger en tydlig riktning för vidare arbete samt är förankrad i linje med kommunens organisation och dess strategiska energi- och klimatarbete.

Ex. 3  Arbetet initieras med en detaljerad kartläggning av nuläget inom kommunen ur energi- och klimatperspektiv, med en nära koppling till den fysiska planeringen inom kommunen. Därtill genomförs även en detaljerad omvärldsanalys anpassad efter kommunens förutsättningar och planer framöver. Målsättningen för internationell, nationell, regional och kommunal nivå sammanställs och sätts i relation till nuläget. Utifrån nuläges- och omvärldsanalys samt etablerade målsättningar fastställs kommunens huvudsakliga utmaningar och arbetsområden. Dessa processas i gemensam dialog med viktiga aktörer inom/utanför kommunen i workshopar för respektive arbetsområde, där insamlade åsikter skapar välförankrade åtgärder i syfte att möta utmaningarna. Resultaten från respektive workshop arbetas in i en detaljerad handlingsplan som visar på vad som ska göras, av vem, till när och till vilken kostnad. Sweco hjälper till att hantera eventuella kommentarer som uppkommer vid den interna remissprocessen inom kommunens organisation och agerar stöd vid presentation gentemot politiska representanter. Dessutom erbjuds uppföljning och diskussionsstöd kvartalsvis ett par år efter planens färdigställande. Slutprodukten blir en detaljerad och välförankrad energiplan som uppfyller lagkrav, ger en tydlig riktning för vidare arbete i linje med kommunens organisation och dess strategiska energi- och klimatarbete.

Kompetenser

Processledare, statistisk bearbetning.

Leveranstid

Ex. 1  Beror på kund, cirka 6 månader.

Ex. 2  Beror på kund, cirka 12 månader.

Ex. 3  Beror på kund, cirka 18 månader för framtagande + 24 månader efterföljande uppföljning.

Pris exkl moms:

Ex. 1  Runt 125 000 kronor.

Ex. 2  Runt 400 000 kronor.

Ex. 3  Runt 800 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.