Schaktbottenbesiktning Berg

Med en besiktning av bergbotten kan vi på Sweco hjälpa dig att bedöma bergmassans hållfasthet med avseende på grundläggning på berget. Besiktningen utförs okulärt och erfordrar inga speciella undersökningsmetoder. 

Objekt där detta är aktuellt kan vara flervåningsbyggnader som grundläggs på plintar, samt tunga anläggningskonstruktioner som brofundament eller vindkraftverk.

Resultatet från besiktningen levereras i en besiktningsrapport. Denna består av en kortfattad beskrivning av geologin i schaktbotten och inkluderar till exempel bergart, spricksystem och bergets kvalitet, samt ett dimensionerande grundtryck på bergytan. 

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Artikelnr: 9C4B3FZK Kategori:

Besiktning av berg i schaktbotten

En besiktning av schaktbotten riktar sig till dig som har en grundläggning direkt på berg av flervåningshus, tunga anläggningskonstruktioner, vindkraftverk med mera. Besiktningen utgör underlag för bedömning av bergets kvalitet, vilket i sin tur leder till underlag för att kunna göra bedömningar av dimensionerande grundtryck. Bestämning av dimensionerande grundtryck följer rekommendationerna i Trafikverkets TK Geo 13. Resultatet från besiktningen levereras som en besiktningsrapport.

Denna typ av förenklad metod för att bestämma dimensionerande grundtryck har vissa begränsningar. Bergytan får inte luta mer än 1:2 (cirka 30 grader) eller ha större nivåskillnader då detta kan leda till glidningar i bergmassan. Innan besiktningen utförs rekommenderas därför att bergytan vägs av och dokumenteras med foto som skickas till Sweco innan uppdraget påbörjas. Då kan vi kontrollera om det finns delar av schaktbotten som inte uppfyller kraven för denna förenklade metod. 

Den förenklade metod som beskrivs här är konservativ. Om det finns ett behov att kunna öka det dimensionerade grundtrycket är det i många fall möjligt med en utökad undersökning. 

Ett besiktningsuppdrag består av följande steg:

  • Ni översänder underlag i form av en grundläggningsplan inklusive laster eller grundläggningstryck. Utifrån grundläggningstrycken kan vi avgöra om en enkel analys är möjlig. Foton av området samt en avvägd bergbotten är också till hjälp. 
  • Vi kommer överens om tid för ett platsbesök som måste samordnas med entreprenören på plats. För att kunna genomföra besiktningen ska bergbotten vara rensad. 
  • Besiktningen utförs av geolog och dokumenteras. Besiktningen underlättas om plintlägen redan är markerade på bergytan med sina beteckningar enligt bygghandling. 

Vi på Sweco har stor erfarenhet av att genomföra besiktning av berg i schaktbotten. Vidare kan vi utföra besiktning runt om i hela Sverige, och har medarbetare på plats i flera orter för att minimera resekostnader. 

Varmt välkommen med din förfrågan!

Schaktbottenbesiktning Berg – prisexempel

Uppdrag

Besiktning av bergschaktbotten för undersökning av bergkvalitet och bedömning av maximalt tillåtet grundtryck. Besiktningen utförs vid ett platsbesök. Om hela bergytan inte kan besiktigas samtidigt tillkommer kostnader för de tillkommande platsbesöken. Innan platsbesöket översänds en avvägning av bergytan, samt en grundläggningsplan till Sweco för att kunna avgöra om den förenklade metoden är tillämplig. 

För detta prisexempel antas en schaktbotten på 2 500 kvadratmeter som innan besiktning är renspolad.

Kund

Företag i byggbranschen.

Leveransinnehåll

Leveransen innehåller besiktningsrapport med bedömning av bergkvalitet och maximalt tillåtet grundtryck.

Kompetenser

Besiktning och framtagande av besiktningsrapport utförs av erfarna geologer.

Leveranstid

Från uppstart i fält till leverans av besiktningsrapport bedöms en total tidsåtgång på cirka 1 vecka.

Pris exkl moms:

Cirka 27 500 kronor. (Vid antagande om besiktning med maximal resa om 10 mil). 

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.