Syneförrättning

Vi på Sweco kan hjälpa dig som byggherre eller entreprenör att utföra en syneförrättning i anslutning till vibrationsalstrande markarbeten, för att registrera befintliga defekter och eventuella förändringar i byggnader eller anläggningar inom riskområdet. 

En syneförrättning kan även användas som underlag vid skadeutredningar vilket skapar trygghet för såväl byggherrar och entreprenörer som omgivande fastighetsägare. Besiktningen utförs i enlighet med svensk standard SS 460 48 60.

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Artikelnr: QTHAA1L2 Kategori:

Syneförrättning – en av våra tjänster inom omgivningspåverkan 

I samband med markvibrationer kan förändringar uppkomma i fastigheter. Av den anledningen är det viktigt att genomföra en syneförrättning/besiktning inför ett vibrationsalstrande arbete såsom sprängning, pålning, spontning, schaktning eller packning. Syftet med besiktningen är att undersöka och dokumentera befintliga defekter i byggnader och anläggningar inom riskområdet, samt att registrera eventuella förändringar efter slutfört markarbete. Tjänsten riktar sig främst till byggherrar och entreprenörer som enligt svensk standard ska minimera påverkan på omgivningen vid vibrationsalstrande arbeten.

En syneförrättning skapar även trygghet då den kan användas som underlag vid skadeutredningar. Enligt miljöskadelagen har byggherren strikt ansvar för förändringar som uppkommer i samband med sprängningar, men bevisbördan för att en förändring har skett ligger hos fastighetsägaren. Genom en syneförrättning får byggherren kännedom om eventuella risker som kan finnas i omgivningen. Dessa risker går att upptäcka vid en riskanalys som tas fram innan en syneförrättning och som bestämmer omfattningen på besiktningen och den efterföljande vibrationsmätningen. Olika byggnader eller installationer tål olika skakningar, och risker eller försvagningar som ändrar förutsättningen vid sprängning kan även upptäckas vid eventuell besiktning av exempelvis omgivande byggnader, tunnlar och installationer.

En syneförrättning för byggnader och anläggningar sker i 3 steg:

  1. Förbesiktning – syftet är att fastställa och dokumentera de redan existerande defekterna på exempelvis byggnader, anläggningar och konstruktioner innan det vibrationsalstrande arbetet påbörjas. Samt att dokumentera små eller stora defekter som kan tillkomma. 
  2. Mellanbesiktning  – det andra steget i en syneförrättning sker vanligtvis vid längre pågående arbeten. I denna besiktning noterar man eventuella förändringar eller skillnader med utgångspunkt i förbesiktningsprotokollet. 
  3. Efterbesiktning – det tredje och sista steget genomförs efter avslutat markarbete. Här noterar man förändringar och avvikelser utifrån tidigare besiktningsprotokoll. 

Efter utförd för- och efterbesiktning skickas en kopia av protokollet till fastighetsägaren och byggherren. När besiktning och vibrationsmätning är avslutad skickas det en slutrapport till beställaren med resultatet från dem. Samtliga syneförrättningar utförs enligt svensk standard SS 460 48 60. Standarden talar om hur en besiktning ska utföras, vad som ska noteras och på vilket sätt det ska dokumenteras, med foto eller grafiska protokoll.

Relaterade tjänster inom omgivningspåverkan: Vibrationsmätning och Riskanalys vid vibrationsalstrande markarbeten.

Syneförrättning – prisexempel

Uppdrag

Syneförrättning.

 

Kund

Kommuner, byggherrar.

 

Leveransinnehåll

Riskanalys, besiktningsprotokoll, vibrationsprotokoll, slutrapport.

Kompetenser

Besiktningsförrättare, riskanalytiker, vibrationssakkunnig.

Leveranstid

Beror på markjobbets längd. Sträcker sig normalt över 1 månad till cirka 6 månader.

Pris exkl moms:
  • Besiktning villa med för- och efterbesiktning samt protokoll, cirka 3 000 kronor.
  • Besiktning med bokningar, tider och protokollhantering gällande flerfamiljshus med cirka 50 lägenheter, runt 24 timmar, 20 400 kronor.
  • Provtryckning eldstäder, cirka 1 800 kronor per tillfälle och rökkanal / eldstad.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.