Insatsplaner

I byggnader och anläggningar som bedriver komplex eller farlig verksamhet ska en insatsplan finnas tillgänglig. Om olyckan är framme kan räddningsinsatsen bli komplicerad, och det medför stora risker för räddningspersonalen.

Ett beslutsstöd hjälper räddningsledningen att bilda sig en mer korrekt uppfattning om byggnadens komplexitet och hur den är utformad, och det leder till att räddningspersonalen kan genomföra en mer effektiv räddningsinsats. Målet med insatsplanen är i huvudsak att minimera skador på egendom, människors hälsa och miljön.

På Sweco finns kompetens för att upprätta pedagogiska insatsplaner. Bland våra medarbetare finns tidigare brandbefäl som har erfarenhet av att beskriva brandskydd, utforma skyddssystem och genomföra riskanalyser. 

Prisexempel 30 000 kr

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Artikelnr: DJXJLABK Kategori:

Pedagogiska insatsplaner vid komplexa räddningsinsatser

En insatsplan ger räddningstjänsten kritisk information om hur en byggnad är utformad. Den påvisar också eventuella risker samt om det finns utrymmen eller utrustning som är särskilt skyddsvärda. I byggnader där komplex eller farlig verksamhet bedrivs, såsom i sjukhusmiljö, inom industrin eller i undermarksmiljö, kan räddningsinsatsen bli komplicerad och medföra risker för räddningspersonalen. Av den anledningen ställer räddningstjänsten ofta krav på att en insatsplan ska vara framtagen. Genom detta beslutsstöd får räddningsledningen en mer korrekt uppfattning om byggnadens komplexitet. Och det leder till att räddningspersonalen kan genomföra säkrare och mer effektiva räddningsinsatser, vilket i sin tur minimerar skador på människors hälsa, miljön, egendomar och varumärken.

Tydliga beslutsstöd

Insatsplanen utgörs av en pärm i A3-format med inplastade utskrifter. Dess struktur, ritningar, text och symboler är standardiserade enligt Brandskyddsföreningens rekommendationer. Minst två exemplar av insatsplanen ska förvaras i verksamheten. Därtill förväntar sig ofta räddningstjänsten att en digital kopia ska finnas tillgänglig vid stabsarbete och i räddningstjänstens fordon. 

För att upprätta en insatsplan behövs bland annat följande underlag, som Sweco vid behov kan bistå med att ta fram:

  • Genomförande av en detaljerad inventering (platsbesök och fototillstånd).
  • Ritningsunderlag i DWG.
  • Brandskyddsdokumentation samt eventuella riskanalyser och släckvattenutredningar.
  • Övergripande beskrivning av verksamheten.
  • Eventuellt hanterade farliga ämnen samt säkerhetsdatablad.
  • Information skyddsvärda utrymmen/utrustning.
  • Beskrivning av nödlägesorganisation samt kontaktuppgifter.

 

Insatsplaner – prisexempel

Uppdrag

Ex. 1  Mindre industribyggnad inom vilken det producerades maskiner och utrustning för 3D-printing. Byggnaden innehåller produktionslokaler, lager samt kontor. Mindre mängder brandfarliga ämnen används inom produktionen, men med hänsyn till byggnadens komplexitet var det mest vitala för verksamheten att enskilda delar ej slås ut vid händelse av brand. Detta är något som förtydligas i insatsplanen så att räddningstjänsten kan fokusera sin insats på dessa delar.

Ex. 2  Medelstor oljedepå bestående av ett tiotal cisterner. Med stora mängder brandfarlig vätska är det av största vikt att redogöra för risker, utformning av släckutrustning samt räddningstjänstens taktik. Anpassad efter den lokala räddningstjänstens rekommendationer för att förenkla kommunikationen på plats. För att säkerställa att räddningspersonalen inte riskerar att utsättas för kritisk värmestrålning behövde specifika skyddsavstånd från varje cistern beräknas och presenteras. Kylvattenbehov och erforderligt släckmedelsbehov vid cisternbrand redovisades för respektive cistern.

Ex. 3  Större sjukhus i flertalet friliggande byggnader och våningsplan. Inom sjukhuset hanteras flertalet olika brandfarliga ämnen, patienter med stort behov av hjälp av räddningstjänsten samt tekniska system som behöver redovisas. I denna typ av anläggning är det av yttersta vikt att tydligt förmedla hur en insats ska gå till, och vilka delar räddningstjänsten ska prioritera.

Kund

Ex. 1  Privat tillverkningsbolag.

Ex. 2  Privat energibolag.

Ex. 3  Regionalt fastighetsbolag.

Leveransinnehåll

Ex. 1  Leverans av insatsplaner på totalt 14 sidor. Består av:
– Situationsplan.
– Viktig information för räddningstjänsten.
– Förteckningar och symbolförklaringar.
– Ortofoton och utsiktsbilder.
– Planritningar, 5 st.
– Utformningar av tekniska system, 2 st.

Ex. 2  Leverans av insatsplaner på totalt 16 sidor. Består av:
– Situationsplan.
– Viktig information för räddningstjänsten.
– Förteckningar och symbolförklaringar.
– Ortofoton och utsiktsbilder.
– Planritningar, 3 st.
– Taktik för cisternbrandsläckning.
– Redovisning av strålningsutbredning.
– Utformning av oljeförorenat avlopp.

Ex. 3  Leverans av insatsplaner på totalt 29 sidor. Består av:
– Situationsplan.
– Viktig information för räddningstjänsten.
– Förteckningar och symbolförklaringar.
– Ortofoton och utsiktsbilder.
– Fasadritningar.
– Planritningar, 18 st.
– Utformningar av tekniska system, 4 st.

Kompetenser

Brandingenjör

Leveranstid

Ex. 1  2 veckor från beställning.

Ex. 2  4 veckor från beställning.

Ex. 3  8 veckor från beställning.

Pris exkl moms:

Ex. 1  40 000 kronor.

Ex. 2  80 000 kronor.

Ex. 3  140 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.