Innovationsledning

Innovationsledning handlar om att öka förmågan att leda och organisera ett systematiskt förnyelsearbete under osäkerhet. Då förändringar sker fortare än någonsin kan ett systematiskt innovationsarbete hjälpa ditt projekt eller din organisation att öka genomförandegraden, skapa mer värde och säkerställa relevans även i morgon. 

Tjänsten passar alla typer av verksamheter, både privata och offentliga, samt olika slags projekt. Swecos innovationsledningstjänster har sin grund i den globala ISO-standarden för innovation management, ISO 56000. Sweco ingår dessutom i SIS Svenska standardiseringsinstitutets tekniska kommitté SIS TK/532 som är med och utvecklar innovationsledningsstandarderna såväl nationellt som globalt.

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Innovationsledning kan öka innovationsförmågan och kapaciteten

I en tid då förändringar sker fortare än någonsin kan ett systematiskt innovationsarbete hjälpa din organisation eller ditt projekt att skapa mer värde, öka genomförandegraden och säkerställa relevans även i morgon. Innovationsledning är ett sätt att jobba strukturerat och systematiskt med innovation, att leda och organisera för innovation samt ett sätt att ta idéer, insikter, fokus och avsikter till värde. Allt för att öka innovationsförmågan och kapaciteten i organisationen eller projektet.

Innovation innebär förändring som skapar värde för användaren. Förändringen kan omfatta: nya eller förbättrade varor eller tjänster (produktinnovation), tillvägagångssätt för hur erbjudanden skapas eller levereras (processinnovation), förändringar i en organisations struktur, rutiner och metoder (organisationsinnovation) samt förändringar i sitt värdeerbjudande och sätt att få ersättning för det värde man skapar (affärsmodellsinnovation). Graden av förändring kan variera från små förbättringar (inkrementell innovation) till stora grundläggande förändringar (radikal/disruptiv innovation).

Innovationsledning handlar kortfattat om att öka förmågan att leda och organisera ett systematiskt förnyelsearbete under osäkerhet. Innovationsarbetet måste ske med ett helhetsperspektiv där mission, strategi, insikter, idéer, processer, samarbete och organisationskultur integreras. Vidare passar innovationsledning alla typer av verksamheter, såväl privata som offentliga, samt olika slags projekt. Det handlar om att driva utveckling som ofta innebär förändringar av arbetssätt, interna processer och nya digitala system.

Vi på Sweco erbjuder innovationsledningsstöd med grund i den globala ISO-standarden för innovation management, ISO 56000. Sweco ingår i SIS, Svenska standardiseringsinstitutets tekniska kommitté SIS TK/532, som är med och utvecklar innovationsledningsstandarderna både nationellt och globalt.

Stöd erbjuds antingen som enskilda tjänster eller som ett paket av flera tjänster. Våra innovationsledningstjänster erbjuds inom tre fokusområden som har flera beröringsytor med varandra:

 1. Strategi och process.
 2. Metod och verktyg.
 3. Kunskap och kultur.

Beskrivning av stöden inom de tre fokusområdena:

Strategi och process

 • Nulägesanalys

– Mätning av innovationsförmågan i din organisation eller projekt. Identifiera hinder, möjligheter och så vidare.

 • Börlägesanalys och strategi

– Framtagande av mål, fokusområden, organisation, resurser med mera (innovationsstrategi).

 • Färdplan/implementeringsplan

– Framtagande av konkreta aktiviteter för att nå målen i strategin.

 • Etablera innovationsprocess(-er)

– Stöd i framtagande av en innovationsprocess anpassad till din organisation eller ditt projekt.

 • Mätning och uppföljning

– Framtagande av KPI: er för mätning och uppföljning av innovationsförmåga och förflyttning.

Metod och verktyg

 • Trendspaning och omvärldsbevakning

– Analys av trender som kan komma att påverka din organisation eller ditt projekt.

 • Verktygslåda för innovation

– Uppbyggnad av verktygslåda med olika innovationsverktyg och metoder (till exempel för idégenerering, konceptframtagning, värdeerbjudande och implementering och uppskalning.)

 • Innovativa digitala möten

– Stöd för metod och genomförande av innovativa digitala möten.

 Kunskap och kultur

 • Innovationsworkshopar och hackathons

– Genomförande av workshop eller hackathon med fokus på till exempel idégenerering, konceptbyggande, värdeerbjudande.

 • Innovationscoachning

– Löpande eller enstaka rådgivning åt en organisation eller ett projekt.

 • Utbildning

– Utbildning i innovationsmodeller, processer, verktyg och ledning, med utgångspunkt i den globala ISO-standarden för innovationsledning 56000.

 

Innovationsledning – prisexempel

Uppdrag

Verksamhetsutveckling eller projekt.

Kund

Alla

Leveransinnehåll

Innovationsstöd utifrån behov, Kan inkludera bland annat innovationsworkshopar, framtagande av innovationsstrategi, processer, verktyg och så vidare.

Kompetenser

Innovationsledare och eventuellt sakexperter vid behov.

Leveranstid

Avtalas med kund beroende på behov och omfattning.

Pris exkl moms:

100 000 kr.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.