Successivanalys

Förändringstakten på marknaden ökar och medför att projekt blir alltmer komplexa. Osäkerheter och plötsligt förändrade förutsättningar innebär att även välplanerade projekt riskerar att drabbas av stora fördyringar och tidsförskjutningar. För att hantera dessa osäkerheter använder Sweco en anpassad metod – successivanalys.

Successivanalys är framför allt användbart vid tidiga skeden av komplexa projekt med många svårbedömda osäkerheter. Detta kan omfatta såväl stora samhällbyggnadsprojekt som större investeringar och komplexa utvecklingsprojekt.

Vid arbete med successiv kalkylering identifieras och värderas projektets osäkerheter. Med hjälp av detta kan ni som beställare fatta välgrundade beslut om projektets fortskridande, samt ta fram handlingsplaner för vidare styrning av projektets tid, ekonomi och omfattning.

Genom statistisk bedömningsteknik kan Swecos experter ge er en tydligare och säkrare bild av ert projekt, vilket ger er förutsättningarna att fatta rätt beslut i rätt tid.

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Hantering av ekonomiska och tidsmässiga risker i tidiga skeden

En analys enligt successivprincipen kan avse såväl kostnad/intäkt som tidsåtgång för ett projekt och syftar till att identifiera och värdera projektets osäkerheter, helst redan vid tidiga skeden. Genom att bedöma den maximala, minimala och mest troliga kostnaden/intäkten för varje delmoment skapas ett underlag där kostnad/intäkt eller genomförandetid tydligt framgår. Metoden bygger på statistik- och sannolikhetsteori och resultatet för en successivanalys blir därför ungefärligt och rätt i stället för exakt och fel.

När projektets mål och omfattning klarlagts analyseras projektet utifrån de identifierade osäkerheterna. Genom trippelestimering av osäkerheterna erhålls ett viktat medelvärde per kalkylpost. Dessa värden summeras och säkerhetsspannet presenteras i ett så kallat S-diagram. Vidare rangordnas osäkerheterna i en prioriteringslista utifrån påverkansgrad.

Sweco levererar resultatet av en successivanalys till er som kund via en rapport samt genom en presentation tillsammans med våra kalkylexperter.

Exempel för s-kurva inom successivanalys.

Prioritetslista för successivanalys.

En analys enligt successivprincipen i ett projekt omfattar vanligtvis följande steg:

  • Vi kontaktar er för ett första Teams-möte i syfte att lära känna er och ert projekt.
  • Ni skickar över projektets ritningar/skisser eller annat underlag som finns tillgängligt i dagsläget.
  • En analysgrupp sätts samman och projektets osäkerheter identifieras, sorteras, estimeras och prioriteras.
  • Slutresultatet, kalkyl- och/eller tidplanssammanställningen levereras i en analysrapport.
  • I leveransen ingår även en presentation tillsammans med våra kalkylexperter för dig och din projektgrupp.

Varmt välkommen med din förfrågan!

 

Är ni i ett annat skede eller söker en annan typ av kostnadsjämförelse? Hör av er så återkommer vi med en projektspecifik offert efter ert behov. Vi på Sweco har en bred referensdatabas och samlad kompetens.

Successivanalys – prisexempel

Uppdrag

Stadsutvecklingsprojekt med flera inblandade intressenter.

Kund

Samverkan mellan kommun och staten.

Leveransinnehåll

Successivanalys av kostnad och risk i rapportform samt presentation av denna.

Kompetenser

Kalkylator, projektledning av successivanalys, kvalificerade resurser för att genomföra analysen.

Leveranstid

Cirka 3 månader.

Pris exkl moms:

150 000–180 000 kronor (projektledning successivanalys).

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.