Stabilitetssäkra en detaljplan, exploatering eller byggnation

Vill du ta reda på om det behövs en detaljerad geoteknisk stabilitetsutredning för din fastighet? Vi hjälper dig att kontrollera om din framtida eller nuvarande detaljplan, exploatering eller byggnation är belägen på säker mark, både sett till nuvarande och framtida förhållanden. Med tanke på den klimatförändring vi står inför blir det allt viktigare att säkerställa att både befintlig och planerad detaljplan eller exploatering är säker mot och inte kan påverkas av ras, skred, erosion och slamströmmar.

Sweco kan klargöra hur stabiliteten är baserat på våra befintliga undersökningar i området och vid behov även utföra kompletterande undersökningar. Tjänsten riktar sig till kommunala beställare, exploatörer och fastighetsägare.

Våra geotekniker finns tillgängliga på lokala kontor i hela Sverige. Det gör att vi har god lokalkännedom om de geotekniska förhållandena och kan erbjuda personlig service oavsett var i Sverige du befinner dig.

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Skredsäkring som del av klimatanpassning

Känner du dig osäker på hur förhållandena ser ut för era befintliga och framtida detaljplaner och exploateringar? Genom att anlita Sweco för att utreda förhållanden och förutsättningar får du en trygghet i att din fastighet eller anläggning kommer bli klimatsäkrad för framtida scenarier.

Arbetet kommer förslagsvis bedrivas enligt följande:

  1. Arbetet inleds med ett startmöte för att specificera era behov. Vid startmötet träffar ni en erfaren geotekniker med lokalkännedom.
  2. En arkivstudie avseende utförda geotekniska undersökningar och utredningar.
  3. Insamling och sammanställning av befintligt kartunderlag från myndigheter och öppna databaser.
  4. Analys av insamlat material och eventuellt utförande av stabilitetsberäkningar utifrån befintligt material.
  5. Resultat av analys i en rapport med tillhörande kartunderlag och rekommendationer för eventuell skredsäkring.
  6. Leveransmöte med er där rapport och kartunderlag presenteras och gås igenom.

Inom Sweco finns konsulter som har mycket lång och bred erfarenhet av att utreda geotekniska säkerhetsrisker och effekter av klimatförändring, samt att projektera lösningar för att förebygga stabilitetsrisker. Beroende på resultatet av genomförd analys kan rekommendationen bli att göra en stabilitetsförbättrande åtgärd eller att en utökad stabilitetsutredning behöver utföras. Vi har då grundmaterial och kartläggning på plats och kan självklart hjälpa dig vidare även i det arbetet.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Stabilitetssäkra detaljplan eller exploatering – prisexempel

Uppdrag

Klimatsäkring av fastighet.

Kund

Kommun, fastighetsägare.

Leveransinnehåll

Rapport med kartunderlag framtagen utifrån befintligt underlagsmaterial så som GIS-kartor, översvämningskartor och geotekniska utredningar.

Kompetenser

Geotekniker, GIS-kompetens.

Leveranstid

4 veckor.

Pris exkl moms:

40 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.