Introducerande workshop till Her City

Her City tillhandahåller den digitala verktygslådan, Her City Toolbox, med innovativa metoder och verktyg för inkluderande och jämställd stadsplanering. Syftet med verktygslådan är att hjälpa exempelvis kommuner, civilsamhällesorganisationer och andra urbana aktörer att bygga intern kapacitet, och inkludera unga kvinnor och andra marginaliserade grupper i stadsplaneringsprocessen.

Her City Toolbox följer stadsutvecklingsprocessens tre faser: utvärdering, design och implementering, genom nio flexibla block. Varje block innehåller en rad verktyg och riktlinjer för hur man kan planera städer ur tjejers perspektiv. Metoderna syftar till att skapa en tvärsektoriell samverkan på platsen, och kan säkerställa att insatser utgår från medborgarnas faktiska behov.

Swecos konsulter inom samhällsanalys och strategi erbjuder processledning och stöd i Her City-metoden i samverkan med den oberoende tankesmedjan Global Utmaning. Genom en introducerande workshop får ni inblick i den innovativa processen, och bättre förståelse för hur Her City på bästa sätt kan användas i ert sammanhang. 

Nedan kan du se en kort introduktionsfilm om Her City Toolbox:

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Artikelnr: YM16SNQV Kategori:

Her City – inkluderande och jämställd stadsplanering i praktiken

Ny forskning* visar att samskapande stadsutveckling mellan framförallt tjejer från det lokala samhället och civilsamhället, samt beslutsfattare, kan bidra till en mer hållbar urban utveckling, både socialt och ekologiskt. Sweco erbjuder processledning i metoden Her City, som utvecklats inom tankesmedjan Global Utmaning i samarbete med FN:s organ för hållbar stadsutveckling, UN Habitat. Våra konsulter inom samhällsanalys var med och tog fram metoden under dess pilotfas under 2018. Sedan dess har Her City genomförts i ett stort antal städer i Sverige och i världen. Plattformen används i dag av över 1000 aktörer, i 100 länder.

Her City Toolbox följer stadsutvecklingsprocessens tre faser: utvärdering, design och implementering, genom nio flexibla block. Varje block innehåller en rad verktyg och riktlinjer för hur man kan planera städer ur tjejers perspektiv. Plattformen är open source och tillgänglig för alla intressenter att själva genomföra. Hittills har över 800 yrkesverksamma inom urban utveckling utbildats i att använda verktyget världen över. Utöver att våra konsulter har bidragit till utvecklingen av verktygslådan har de också erfarenhet av att använda flera av verktygen i praktiken. Verktygslådan har utvecklats med bidrag från initiativets partners och tillhandahålls nu av tankesmedjan Global utmaning tillsammans med UN Habitat. Initiativets utvecklingsfas finansierades av innovationsmyndigheten Vinnova

I samverkan med tankesmedjan Global Utmaning erbjuder nu Sweco en första introducerande workshop där ni får en unik inblick i Her Citys innovativa och kostnadseffektiva process. Vi går igenom aktuell forskning och evidens för inkluderande stadsutveckling och dess effekter, samt gör nedslag i och testar verktygslådans olika delar. Därtill samtalar vi om hur Her City kan anpassas och användas i just er kontext. Workshoppen kan antingen hållas fysiskt eller digitalt, och upplägget skräddarsys efter era behov.

Vi erbjuder även olika tilläggstjänster som ni kan ta del av efter den inledande workshoppen. Bland annat genomför vi fullvärdiga utbildningar i verktyget så att ni kan använda dess metoder. Vidare kan vi även bistå med processledning och/eller processtöd genom hela ert projekts gång. Hör av er så återkommer vi med en projektspecifik offert efter ert behov.  

Varmt välkommen med er förfrågan!

Bakgrund till processverktyget Her City

Människor bor i allt större utsträckning i städer. År 2050 beräknas över 70 procent av världens befolkning bo i urbana områden. Detta medför enorma utmaningar, inte minst beträffande ojämlikhet. Oplanerad urbanisering följs av ökande klyftor mellan urbana och rurala områden, urbana centrum och periferier, samt mellan olika grupper i samhället. Bland de mest sårbara är unga kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden. Därtill finns en brist på kunskap kring inkluderande och jämställd stadsplanering och design, både i forskning och praktik. 

Her City är ett gemensamt initiativ utvecklat av Global Utmaning och UN-Habitat (FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor), i nära samarbete med en rad aktörer från den offentliga och privata sektorn, forskning, civilsamhället och medborgare. Initiativet är resultatet av UrbanGirlsMovement som lanserades 2017, finansierat av Sida, i syfte att kartlägga effektiva metoder och verktyg som bidrar till ökad jämlikhet och inkludering i stadsutvecklingsprocesser. De kartlagda verktygen testades sedan i ett pilotprojekt i Fittja (Botkyrka), mellan 2018 och 2021, som ett innovationsprojekt med medel från Vinnova. 

Her Citys ambition är bland annat att bidra till en rad av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 . Däribland målen om god hälsa och välbefinnande, jämställdhet, samt hållbara städer och samhällen. Metoderna i Her City syftar till att skapa en tvärsektoriell samverkan på platsen, och kan säkerställa att insatser utgår från medborgarnas faktiska behov. Läs mer om processen i sin helhet och processens samtliga steg.

Swecos konsulter ingår i expertgruppen för Her City, och har bedrivit följeforskning på ansatsen sedan dess början genom pilotprojektet UrbanGirlsMovement i Fittja. Därtill har de också publicerat vetenskapliga artiklar och kapitel utifrån Her Citys verktygslåda. Däribland en vetenskaplig artikel i tidskriften Springer Nature, samt ett kapitel i forskningsantologin Social innovation för hållbar utveckling utgiven av Studentlitteratur 2022, som båda tar avstamp i Her City processen. 

* https://urbantransformations.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42854-022-00034-8

Introducerande workshop till Her City – prisexempel

Uppdrag

En introducerande halvdagsworkshop för kompetensutveckling inom inkluderande stadsutveckling och processledning.

 

Kund

Kommuner, regioner, kommunala och privata bostadsutvecklare, fastighetsägare och förvaltare av offentliga miljöer.

Leveransinnehåll

Presentation av Her City – forskningsöversikt och evidens för inkluderande stadsutveckling och dess effekter. Genomgång och träning i Her Citys processverktyg som ger en unik inblick i den innovativa processen. Skräddarsydd process för vidare arbete med Her City.

Kompetenser

Kulturgeograf, etnolog, processledare.

Leveranstid

Halvdag.

Pris exkl moms:

Cirka 45 000 kronor.

 

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.