Agenda 2030 – Nulägesanalys och handlingsplan

Swecos nulägesanalys ger er som kommun eller region kunskap om hur ni ligger till i ert arbete med agenda 2030. Analysen bygger på kvantitativa data från ett 30-tal statistiska källor och innefattar över 70 indikatorer, vilka vi dessutom kan anpassa efter era önskemål och behov.  

Utifrån nulägesanalysen, och de styrkor och svagheter som den påvisar, kan vi ta fram en handlingsplan med åtgärder för hur ni kan arbeta vidare med ert hållbarhetsarbete och vilka områden som bör prioriteras.

Våra konsulter har stor kunskap och erfarenhet av att hjälpa kommuner, regioner och länsstyrelser i sitt arbete med de globala målen. Hos oss finns kompetens inom bland annat Agenda 2030, statistik, processledning och samhällsanalys.

Observera att en begäran om offert via On Demand inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Artikelnr: 3MZ83BMF Kategori:

Nulägesanalys och handlingsplan kopplat till de globala målen och Agenda 2030

I september år 2015 antog världens regeringar den historiska resolutionen Agenda 2030. Agendan innebär att alla medlemsländer har förbundit sig att arbeta tillsammans fram till år 2030 för att uppnå en socialt, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling. Vidare har länderna också lovat att ta ansvar för att följa upp agendan på regional, nationell och global nivå. Den svenska regeringen har beslutat att Sverige ska vara en internationell förebild i arbetet med Agenda 2030. Kommuner och regioner har lyfts fram som viktiga aktörer i att se till att Parisavtalet och Agenda 2030 förverkligas och dessutom bär de ansvar för Sveriges genomförande av agendan i enlighet med regeringens proposition. 

För att stötta kommuner och regioner i deras arbete för en hållbar utveckling har vi på Sweco tagit fram ett verktyg som kartlägger hur de ligger till i arbetet med Agenda 2030 i förhållande till andra kommuner och regioner. Samt om utvecklingen går åt rätt eller fel håll. Nulägesanalysen bygger på kvantitativa data från ett 30-tal statistiska källor och omfattar över 70 indikatorer. Det resulterar i att du som kund får ett oberoende och faktabaserat underlag grundat på officiellt säkerställd statistik, som kan ge kunskap om hur ni kan utveckla ert arbete med de globala målen. Därtill får ni också hjälp med att tolka resultatet och en större förståelse för vilka områden som behöver prioriteras. Dessutom finns det möjlighet att anpassa valet av indikatorer utifrån era önskemål och behov samt att komplettera den statistiska analysen med en intervjustudie med företrädare från den egna organisationen. 

Nulägesanalysen sammanfattas med hjälp av Swecos hållbarhetssol. Hållbarhetssolen är ett sätt att visualisera nulägesanalysen för att underlätta kommunikationen både internt och externt. Utifrån nulägesanalysen kan vi på Sweco ta fram en handlingsplan som visar på hur ni kan ta ert hållbarhetsarbete vidare. Handlingsplanen arbetas fram i dialog med er som beställare och formulerar åtgärder utifrån de styrkor och svagheter som nulägesanalysen visar. Swecos konsulter har stor kunskap och erfarenhet av att hjälpa kommuner, regioner och länsstyrelser i sitt hållbarhetsarbete. Hos oss finns kompetens inom bland annat Agenda 2030, processledning, statistik och samhällsanalys.

Nulägesanalys och handlingsplan – prisexempel

Uppdrag

Nulägesanalys och handlingsplan – Agenda 2030.

Kund

Kommuner, regioner, länsstyrelser.

Leveransinnehåll

Skriftlig och granskad rapport med resultat.

Kompetenser

Statistiker, samhällsvetare samt eventuellt sakkunniga inom olika målområden.

Leveranstid

6 – 12 veckor.

Pris exkl moms:

Lämnas vid förfrågan.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.